به گزارش ردکارپت فیلم: محمدرضا عباسیان دبیر اسبق جشنواره فیلم فجر بیان کرد که اساساً کارکرد بخش «بین‌الملل» جشنواره فیلم فجر امروز نیاز به بازنگری جدی دارد. محمدرضا عباسیان دبیر...