آثار سینمایی

کرونا

پیشنهاداتی برای نجات پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی از«کرونا»

به گزارش ردکارپت فیلم: گروهی از برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما، در نامه‌ای با تأکید بر همراهی همه صنوف برای رفع تهدید کرونا در فرآیند تولید آثار سینمایی و تلویزیونی،...

04:12