به گزارش ردکارپت فیلم: مدیوم فیلم با تئاتر خیلی متفاوت است و چالش‌ها و دغدغه‌هایشان باهم فرق زیادی دارند. در عرصه فیلم، چون تجربه بیشتری دارم تکلیفم روشن‌تر از تئاتر...