به گزارش ردکارپت فیلم:   کارگردان برنده اسکار با عقد یک قرارداد چند ساله، برای تلویزیون برنامه تولید خواهد کرد. کلوئی ژائو کارگردان برنده اسکار یک قرارداد تلویزیونی چند ساله...