به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم «در ساحل» ساخته ابوالحسن کیوان برگزیده رویداد جوایز فیلم کانادا که در بخش های مختلف از جمله بهترین فیلم برگزار می شود، شد.  فیلم کوتاه...