به گزارش ردکارپت فیلم: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی کشور، هرگونه گمانه‌زنی در خصوص فروش موزه سینما و فیلمخانه ملی ایران را مردود اعلام کرد. اصغر فارسی معاون...