به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم کوتاه بی هیچ‌کس، اولین اپیزود از یک سه‌گانه‌ در مورد تجاوز به کارگردانی امیرعلی رادی در سکوت کامل خبری مقابل دوربین رفت و اکنون در...