امیر جدیدی

علی تیموری

«لتیان» درمراحل پایانی فنی قرار دارد

به گزارش ردکارپت فیلم: علی تیموری آخرین وضعیت آماده سازی نسخه نهایی فیلم «لتیان» را تشریح کرد. علی تیموری کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت آماده سازی «لتیان» گفت: حدود بیست...