به گزارش ردکارپت فیلم: داریوش رفیعی (۴ دی ۱۳۰۶ – ۲ بهمن ۱۳۳۷) خوانندهٔ ایرانی بود. زاده ۴ دی ۱۳۰۶ بم، ایران درگذشته ۲ بهمن ۱۳۳۷ (۳۱ سال) تهران، ایران علت...