به گزارش ردکارپت: گزارش تصویری نماینده اسکار درجستجوی فریده در اکران مجدد   گروه فیلم و عکس :کورش کبیری ، رضا دیبا ، عطا بیراوند