بابک بهداد

انجمن

هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند معرفی شدند

به گزارش ردکارپت فیلم: هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند معرفی شدند. نخستین نشست هیأت مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران عصر دیروز نوزدهم بهمن در...

کمتر از یک دقیقه