به گزارش ردکارپت فیلم: همایون اسعدیان سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران 3 فیلم جدید از چهارشنبه این هفته خبر داد. همایون اسعدیان سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره خروجی جلسه...