بامداد افشار

معرفی

معرفی نامزدهای جشن بزرگ منتقدان سینما در بخش‌های فنی

به گزارش ردکارپت فیلم: نامزدهای چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در بخش‌های مختلف فنی معرفی شدند. بر اساس جمع‌بندی آرای اعضای آکادمی چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان...

02:006