به گزارش ردکارپت فیلم: نام نویسی بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه توسط مجموعه صندوق اعتباری هنر آغاز شد. مرحله ثبت نام نویسی بیمه درمان...