به گزارش ردکارپت فیلم: استیون سودربرگ فیلم بعدی‌اش را با عنوان «KIMI» با بازی زویی کراوتیس می‌سازد. فیلم بعدی استیون سودربرگ به نام «KIMI» پس از قرارداد کلی وی با...