به گزارش ردکارپت فیلم: محمد مهدی اسماعیلی به بیست و چهارمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر پیام داد. محمد مهدی اسماعیلی به بیست و چهارمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر...