جیران

سریال

«جیران» رفع توقیف شد

به گزارش ردکارپت فیلم: بنابر دستور بازپرس محترم شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال «جیران» صادر شد هر دو نظریه هیات های کارشناسان رسمی سه نفره...

کمتر از یک دقیقه
جیران

به جای جیران، یاغی ببینید

به گزارش ردکارپت فیلم: پلتفرم پخش‌کننده سریال «جیران»، از پخش دو قسمت از مجموعه «یاغی» در یک هفته، به جبران توقیف سریال حسن فتحی خبر داد. قسمت سیزدهم این سریال،...

کمتر از یک دقیقه
رسانه

وضعیت «جیران» به کجا رسید؟

به گزارش ردکارپت فیلم: بررسی شائبه‌های مطرح شده در خصوص سریال «جیران» در مرحله اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری است و امیدواریم به زودی دستور رفع توقف این سریال از...

کمتر از یک دقیقه