به گزارش ردکارپت فیلم: خاطرات «الن ریکمن» هنرپیشه مشهور انگلیسی که توسط خودش نوشته شده است در قالب یک جلد کتاب منتشر خواهد شد. خاطرات «الن ریکمن» هنرمند فقید انگلیسی...