به گزارش ردکارپت فیلم: پروانه ساخت ۲ فیلم سینمایی «خانه خودم» و «نگهبان شب» توسط شورای صدور پروانه ساخت صادر شد. شورای صدور پروانه ساخت با تولید ۲ فیلم سینمایی...