به گزارش ردکارپت فیلم: هفته ی پایانی اجرای نمایش سوءتفاهم در سایت تیوال(روزهای یکشنبه و دوشنبه ۳۰درصد تخفیف)، (ظرفیت محدود)، نمایش «سوء تفاهم»، ساعت ۲۰:۳۰ تماشاخانه دا نویسنده: آلبر کامومترجم:...