داریوش بابائیان

شورای مرکزی کانون پخش کنندگان سینما

مخالفت کانون پخش کنندگان سینما با ادامه دار بودن طرح سینما آنلاین

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای مرکزی کانون پخش کنندگان سینما در جلسه امروز با دیگر مسئولان سینمایی با ادامه دار بودن طرح سینمای آنلاین مخالفت کرد. جلسه امروز شورای مرکزی...

کمتر از یک دقیقه