به گزارش ردکارپت فیلم: هفتمین قاب از نمایش «خورشید کاروان» در هفتمین روز ماه محرم منتشر شد. همزمان با هفتمین روز ماه محرم، هفتمین قاب از اجرای نمایش «خورشید کاروان»...