به گزارش ردکارپت فیلم: ندا حسینی بازیگر نمایش «ایوب خان» درباره نحوه پیوستنش به گروه نمایش و ویژگی‌های نقشی که ایفا می‌کند، توضیحاتی ارائه داد. ندا حسینی بازیگر نمایش «ایوب...