سازمان سینمایی

سینمایی

شهاب حسینی «هم‌رفیق» می‌سازد

به گزارش ردکارپت فیلم: سازمان سینمایی اسامی تازه‌ترین پروانه‌های ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی را منتشر کرد. در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی، با ساخت داستانی بلند «زمین...