به گزارش ردکارپت فیلم: «وحید اسمی خانی» بازیگر سریال «آقازاده» گفت: بعد از پخش بازیم در سریال «آقازاده» در عرض ۲ روز ۳۰۰ پیام داشتم و حتی کامنت هایی دریافت...