سریال

سریال

«جیران» رفع توقیف شد

به گزارش ردکارپت فیلم: بنابر دستور بازپرس محترم شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال «جیران» صادر شد هر دو نظریه هیات های کارشناسان رسمی سه نفره...

کمتر از یک دقیقه