به گزارش ردکارپت فیلم: کارگردان جرأت یا حقیقت گفت: موضوع نمایش به یکی از مشکلات اجتماعی جوانان و چالش‌های موجود بین آنها با خانواده مربوط است که البته با زبان...