سیروس مقدم

پایتخت

سیروس مقدم هیچ انتقادی را قبول نکرد

به گزارش ردکارپت فیلم: روزنامه اعتماد با سیروس مقدم کارگردان سریال پایتخت مصاحبه مفصلی انجام داده است. بخشهایی از مصاحبه را می خوانید. مجموعه پایتخت در حالی به فصل 6...