به گزارش ردکارپت فیلم: ایرنا نوشت: به گفته مدیر پردیس سینمایی ملت در حال حاضر مهمترین دلیلی که سینماها را با چالش روبرو کرده، نبود فیلم‌های جدید و جذاب است....