سینماگران

فیلم‌ها

سینما یعنی جزئیات

به گزارش ردکارپت فیلم: ایرنا نوشت:سیروس الوند باور دارد فیلم‌ها باید این خاصیت را داشته که سندی از زمانه تولیدشان باشند. سیروس الوند در توضیح ماهیت آثار سینمایی بیان کرد:...

04:51