سینما متروپل

فیلمسازی

«محمدعلی باشه آهنگر» به موزه سینما می‌رود

به گزارش ردکارپت فیلم: محمدعلی باشه آهنگر برای انتقال تجربیات خود درباره فیلمسازی به موزه سینما می‌آید. در ادامه برگزاری کارگاه‌های موزه سینما برای اعضا باشگاه مخاطبان خود کارگاه یک...

کمتر از یک دقیقه