به گزارش ردکارپت فیلم:  تصویربرداری سریال «جشن سربرون» در شهرک سینمایی غزالی همچنان ادامه دارد. سریال «جشن سربرون» بعد از لوکیشن چادر‌های گرمسیری بهادر در منطقه خاوران، یک ماهی است...