به گزارش ردکارپت فیلم: کارگردان «برندگان» معتقد است این مستند سندی از این روزهای ایران است و وجود دو شخصیت از دو نسل متفاوت در آن می تواند محدوده دایره...