به گزارش ردکارپت فیلم: نام پهلوان طیب برای قدیمی‌ترهای ایران نامی آشناست اما جوان‌ترها شاید کمتر او را بشناسند. با این حال قرار است نمایشی درباره او روی صحنه برود....