به گزارش ردکارپت فیلم: حبیب اسماعیلی معتقد است؛ قضاوت درباره عملکرد سازمان سینمایی زود است اما این سازمان بهتر است تعامل دوستانه‌تر و منعطف‌تری در مقابل فیلم‌های توقیفی درپیش گیرد....