فرهادی

قهرمان

رحیمِ «قهرمان» منفعل نیست

به گزارش ردکارپت فیلم: امیر جدیدی بازیگر کشورمان در گفتگو با ورایتی درباره نقش رحیم و فیلم «قهرمان» صحبت کرده است. امیر جدیدی، بازیگر ایرانی ستاره اصلی فیلم «قهرمان» ساخته...