به گزارش ردکارپت فیلم: فیلمبرداری فیلم کوتاه «بختک» به کارگردانی بهرام رامه به پایان رسید. فیلمبرداری فیلم کوتاه «بختک» به کارگردانی بهرام رامه به پایان رسید. این فیلم یک سکانس...