به گزارش ردکارپت فیلم: صنعت سینما در مقیاس بین‌المللی از زمان شیوع کرونا با چالش‌های جدی مواجه شده که هنوز نتوانسته به‌طور کامل بر آنها فائق آید. کرونا بیش از...