به گزارش ردکارپت فیلم: نخستین دوره نمایش «چشم هفتم در میراث» که به اکران فیلم‌های کوتاه خبری با موضوع موزه و میراث فرهنگی اختصاص دارد با همکاری ایکوم (شورای بین‌المللی...