به گزارش ردکارپت فیلم:  نائب‌رئیس مجلس دهم مجلس گفت: فیلم عنکبوت مقدس تحریف واقعیت‌ و فیلم برادران لیلا هم نوعی خودباختگی اجتماعی بود. علی مطهری نائب رئیس مجلس دهم درباره...