فیلم پوست

تهیه‌کننده

«پوست» خط‌شکنی کرد

به گزارش ردکارپت فیلم: تهیه‌کننده «پوست» بیان کرد که باید به سمت سینمای قصه ‌گو و داستانی حرکت کرد تا قصه و محتوای فیلم مخاطب را جذب کند و انحصارهایی...

04:005