به گزارش ردکارپت فیلم: جایزه بهترین فیلم کوتاه بین‌الملل ششمین دوره جشنواره آستوریا را کسب کند؛ همچنین این فیلم کوتاه در ادامه حضور جهانی خود به دوازدهمین دوره جشنواره جایزه...