فیلم کوتاه چترباز

جشنواره

جایزه افتخاری جشنواره آمریکایی به «چترباز» رسید

به گزارش ردکارپت فیلم: «چترباز» به نویسندگی و کارگردانی الهام محمدزاده جایزه افتخاری جشنواره آمریکایی را دریافت کرد.  فیلم کوتاه «چترباز» به نویسندگی و کارگردانی الهام محمدزاده جایزه افتخاری جشنواره...

کمتر از یک دقیقه