قتل بابک خرمدین

خرمدین‌ها

سرنوشت اکبر خرمدین در دستان رئیس قوه‌قضائیه

به گزارش ردکارپت فیلم: طبق نظریه پزشکی قانونی، مادر فرامرز(داماد خانواده خرمدین‌ها) محجور است و نمی‌تواند درباره سرنوشت قاتل پسرش تصمیم بگیرد. در این شرایط و مطابق قانون پرونده اکبر...

کمتر از یک دقیقه