به گزارش ردکارپت فیلم: کمال تبریزی ، دبیر بخش سینمای جشنواره «هنر زنده است»، از نمایش تعدادی از فیلم‌های توقیفی سال‌های اخیر برای داوران و گروه ۱۱۰ نفری منتقدان و...