به گزارش ردکارپت فیلم: نمایش «فقط یک دقیقه طول می کشه» به کارگردانی سیدعلی تدین صدوقی از آبان در تماشاخانه مهرگان اجرای خود را آغاز می کند. «نمایش فقط یک دقیقه...