به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم سینمایی فرش سیاه همزمان با فیلمبرداری در شمال کشور ، در حال تدوین میباشد .داستان این فیلم برداشتی از داستانی واقعی و عجیب از فرشی...