به گزارش ردکارپت فیلم: «پنجره‌ای رو به حقیقت» درامی خانوادگی، اجتماعی و رئال است که رویدادهای آن، چهل سال پیش از این رخ داده و داستان دگرگونی‌های اعتقادی یک خانواده...