به گزارش ردکارپت فیلم:  اجرای نمایش «هام» به کارگردانی حسام شریفی تا ۵ دی تمدید شد. اجرای نمایش «هام» نوشته عباس عبدالله زاده و کارگردانی حسام شریفی که اجرای خود...