به گزارش ردکارپت فیلم: ازیگران نقش‌های ولدمورت در هری پاتر، تی-۸۰۰ در ترمیناتور و جک در تایتانیک تنها چند تن از بازیگرانی هستند که در پذیرفتن نقش‌های ماندگار خود تردید...